banner1 banner2 banner3

XÂY CƠ HỘI
DỰNG THÀNH CÔNG

Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC THÁNG TIẾP THEO TẠI Trụ sở Hồ Chí Minh

STT NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN LỚP HỌC PHÍ TÌNH TRẠNG ÐĂNG KÝ
01 Lớp Bếp Trưởng Điều Hành 6 – 9 tháng 01 -15/03/2017 NBT _K0081
NBT _K0082
24.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/03/2017 NBT _K0083
NBT _K0084
02 Lớp Bếp Trưởng Bếp Á 4 – 6 tháng 01 -15/03/2017 NBA _K0064
NBA _K0065
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/03/2017 NBA _K0066
NBA _K0067
03 Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt 4 – 6 tháng 01 -16/03/2017 NBA _K0065
NBA _K0066
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
17 – 30/03/2017 NBA _K0067
NBA _K0068
04 Lớp Bếp Trưởng Bếp Hoa 4 – 6 tháng 01 -11/03/2017
12 – 20/03/2017
21 – 30/03/2017
NBH_K0053
NBH _ K0054
NBH _ K0055
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
05 Lớp Bếp Trưởng Bếp Nhật 4 – 6 tháng 01 – 30/03/2017 NBN _ K0072
NBN _ K0073
20.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
06 Bếp Á Căn Bản 2 – 3 tháng 03 – 10 -19 -29/03/2017 ACB _ K0073
ACB_K0074
ACB _ K0075
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
07 Bếp Việt Căn Bản 2 – 3 tháng 01-12-22-29/03/2017 VCB_K0068
VCB _K0069
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
08 Pha Chế Tổng Hợp 1 tháng 01 – 15/03/2017 PCH _K0062
PCH _K0063
6.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/03/2017 PCH_K0064
PCH_K0065
09 Pha Chế Chuyên Nghiệp
(BARTENDER)
1,5 tháng 03-18-29/03/2017 PCN_K0052
PCN_K0053
12.000.000 NÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
10 Showmanship
(Biểu diễn pha chế)
1 tháng 04 – 14-28/03/2017 SMS_K0043
SMS_K0044
SMS_K0045
3.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
11 Bếp Trưởng Bếp Bánh 4 tháng 01 -15/03/2017

BTB _K0064

BTB _K0065

18.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/03/2017

BTB_ K0066

BTB _K0067

12 Bếp Bánh Cơ Bản 2 tháng 05-18-28/03/2017 BCB_K0060
BCB_K0061
BCB_K0062
9.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
13 Lớp Bánh Kem Chuyên Nghiệp 4 tháng 06-19-29/03/2017 KCN_K0053
KCN_K0054
KCN_K0055
16.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
14 Bánh Kem Căn Bản 1 tháng 04-15-27/03/2017 KCB_K0057
KCB_K0058
KCB_K0059
5.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
15 Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn 3 tháng 01-15/03/2017 QTKS_K0067 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -30/03/2017 QTKS_K0068
16 Lễ Tân 3 tháng 01-15/03/2017 QTKS_K0065 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -30/03/2017 QTKS_K0066
17 Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng 3 tháng 01-15/03/2017 QTKS_K0064 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -30/03/2017 QTKS_K0065
STT NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN LỚP HỌC PHÍ TÌNH TRẠNG ÐĂNG KÝ
01 Lớp Bếp Trưởng Điều Hành 6 – 9 tháng 01 -15/04/2017 NBT _K0081
NBT _K0082
24.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/04/2017 NBT _K0083
NBT _K0084
02 Lớp Bếp Trưởng Bếp Á 4 – 6 tháng 01 -15/04/2017 NBA _K0064
NBA _K0065
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/04/2017 NBA _K0066
NBA _K0067
03 Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt 4 – 6 tháng 01 -16/04/2017 NBA _K0065
NBA _K0066
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
17 – 30/04/2017 NBA _K0067
NBA _K0068
04 Lớp Bếp Trưởng Bếp Hoa 4 – 6 tháng 01 -11/04/2017
12 – 20/04/2017
21 – 30/04/2017
NBH_K0053
NBH _ K0054
NBH _ K0055
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
05 Lớp Bếp Trưởng Bếp Nhật 4 – 6 tháng 01 – 30/04/2017 NBN _ K0072
NBN _ K0073
20.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
06 Bếp Á Căn Bản 2 – 3 tháng 03 – 10 -19 -29/04/2017 ACB _ K0073
ACB_K0074
ACB _ K0075
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
07 Bếp Việt Căn Bản 2 – 3 tháng 01-12-22-29/04/2017 VCB_K0068
VCB _K0069
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
08 Pha Chế Tổng Hợp 1 tháng 01 – 15/04/2017 PCH _K0062
PCH _K0063
6.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/04/2017 PCH_K0064
PCH_K0065
09 Pha Chế Chuyên Nghiệp
(BARTENDER)
1,5 tháng 03-18-29/04/2017 PCN_K0052
PCN_K0053
12.000.000 NÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
10 Showmanship
(Biểu diễn pha chế)
1 tháng 04 – 14-28/04/2017 SMS_K0043
SMS_K0044
SMS_K0045
3.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
11 Bếp Trưởng Bếp Bánh 4 tháng 01 -15/04/2017

BTB _K0064

BTB _K0065

18.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/04/2017

BTB_ K0066

BTB _K0067

12 Bếp Bánh Cơ Bản 2 tháng 05-18-28/04/2017 BCB_K0060
BCB_K0061
BCB_K0062
9.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
13 Lớp Bánh Kem Chuyên Nghiệp 4 tháng 06-19-29/04/2017 KCN_K0053
KCN_K0054
KCN_K0055
16.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
14 Bánh Kem Căn Bản 1 tháng 04-15-27/04/2017 KCB_K0057
KCB_K0058
KCB_K0059
5.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
15 Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn 3 tháng 01-15/04/2017 QTKS_K0067 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -30/04/2017 QTKS_K0068
16 Lễ Tân 3 tháng 01-15/04/2017 QTKS_K0065 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -30/04/2017 QTKS_K0066
17 Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng 3 tháng 01-15/04/2017 QTKS_K0064 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -30/04/2017 QTKS_K0065
STT NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN LỚP HỌC PHÍ TÌNH TRẠNG ÐĂNG KÝ
01 Lớp Bếp Trưởng Điều Hành 6 – 9 tháng 01 -15/05/2017 NBT _K0081
NBT _K0082
24.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/05/2017 NBT _K0083
NBT _K0084
02 Lớp Bếp Trưởng Bếp Á 4 – 6 tháng 01 -15/05/2017 NBA _K0064
NBA _K0065
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/05/2017 NBA _K0066
NBA _K0067
03 Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt 4 – 6 tháng 01 -16/05/2017 NBA _K0065
NBA _K0066
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
17 – 30/05/2017 NBA _K0067
NBA _K0068
04 Lớp Bếp Trưởng Bếp Hoa 4 – 6 tháng 01 -11/05/2017
12 – 20/05/2017
21 – 30/05/2017
NBH_K0053
NBH _ K0054
NBH _ K0055
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
05 Lớp Bếp Trưởng Bếp Nhật 4 – 6 tháng 01 – 30/05/2017 NBN _ K0072
NBN _ K0073
20.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
06 Bếp Á Căn Bản 2 – 3 tháng 03 – 10 -19 -29/05/2017 ACB _ K0073
ACB_K0074
ACB _ K0075
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
07 Bếp Việt Căn Bản 2 – 3 tháng 01-12-22-29/05/2017 VCB_K0068
VCB _K0069
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
08 Pha Chế Tổng Hợp 1 tháng 01 – 15/05/2017 PCH _K0062
PCH _K0063
6.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/05/2017 PCH_K0064
PCH_K0065
09 Pha Chế Chuyên Nghiệp
(BARTENDER)
1,5 tháng 03-18-29/05/2017 PCN_K0052
PCN_K0053
12.000.000 NÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
10 Showmanship
(Biểu diễn pha chế)
1 tháng 04 – 14-28/05/2017 SMS_K0043
SMS_K0044
SMS_K0045
3.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
11 Bếp Trưởng Bếp Bánh 4 tháng 01 -15/05/2017

BTB _K0064

BTB _K0065

18.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/05/2017

BTB_ K0066

BTB _K0067

12 Bếp Bánh Cơ Bản 2 tháng 05-18-28/05/2017 BCB_K0060
BCB_K0061
BCB_K0062
9.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
13 Lớp Bánh Kem Chuyên Nghiệp 4 tháng 06-19-29/05/2017 KCN_K0053
KCN_K0054
KCN_K0055
16.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
14 Bánh Kem Căn Bản 1 tháng 04-15-27/05/2017 KCB_K0057
KCB_K0058
KCB_K0059
5.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
15 Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn 3 tháng 01-15/05/2017 QTKS_K0067 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -30/05/2017 QTKS_K0068
16 Lễ Tân 3 tháng 01-15/05/2017 QTKS_K0065 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -30/05/2017 QTKS_K0066
17 Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng 3 tháng 01-15/05/2017 QTKS_K0064 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -30/05/2017 QTKS_K0065
STT NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN LỚP HỌC PHÍ TÌNH TRẠNG ÐĂNG KÝ
01 Lớp Bếp Trưởng Điều Hành 6 – 9 tháng 01 -15/06/2017 NBT _K0081
NBT _K0082
24.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/06/2017 NBT _K0083
NBT _K0084
02 Lớp Bếp Trưởng Bếp Á 4 – 6 tháng 01 -15/06/2017 NBA _K0064
NBA _K0065
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/06/2017 NBA _K0066
NBA _K0067
03 Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt 4 – 6 tháng 01 -16/06/2017 NBA _K0065
NBA _K0066
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
17 – 30/06/2017 NBA _K0067
NBA _K0068
04 Lớp Bếp Trưởng Bếp Hoa 4 – 6 tháng 01 -11/06/2017
12 – 20/06/2017
21 – 30/06/2017
NBH_K0053
NBH _ K0054
NBH _ K0055
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
05 Lớp Bếp Trưởng Bếp Nhật 4 – 6 tháng 01 – 30/06/2017 NBN _ K0072
NBN _ K0073
20.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
06 Bếp Á Căn Bản 2 – 3 tháng 03 – 10 -19 -29/06/2017 ACB _ K0073
ACB_K0074
ACB _ K0075
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
07 Bếp Việt Căn Bản 2 – 3 tháng 01-12-22-29/06/2017 VCB_K0068
VCB _K0069
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
08 Pha Chế Tổng Hợp 1 tháng 01 – 15/06/2017 PCH _K0062
PCH _K0063
6.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/06/2017 PCH_K0064
PCH_K0065
09 Pha Chế Chuyên Nghiệp
(BARTENDER)
1,5 tháng 03-18-29/06/2017 PCN_K0052
PCN_K0053
12.000.000 NÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
10 Showmanship
(Biểu diễn pha chế)
1 tháng 04 – 14-28/06/2017 SMS_K0043
SMS_K0044
SMS_K0045
3.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
11 Bếp Trưởng Bếp Bánh 4 tháng 01 -15/06/2017

BTB _K0064

BTB _K0065

18.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/06/2017

BTB_ K0066

BTB _K0067

12 Bếp Bánh Cơ Bản 2 tháng 05-18-28/06/2017 BCB_K0060
BCB_K0061
BCB_K0062
9.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
13 Lớp Bánh Kem Chuyên Nghiệp 4 tháng 06-19-29/06/2017 KCN_K0053
KCN_K0054
KCN_K0055
16.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
14 Bánh Kem Căn Bản 1 tháng 04-15-27/06/2017 KCB_K0057
KCB_K0058
KCB_K0059
5.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
15 Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn 3 tháng 01-15/06/2017 QTKS_K0067 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -30/06/2017 QTKS_K0068
16 Lễ Tân 3 tháng 01-15/06/2017 QTKS_K0065 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -30/06/2017 QTKS_K0066
17 Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng 3 tháng 01-15/06/2017 QTKS_K0064 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -30/06/2017 QTKS_K0065
STT NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN LỚP HỌC PHÍ TÌNH TRẠNG ÐĂNG KÝ
01 Lớp Bếp Trưởng Điều Hành 6 – 9 tháng 01 -15/07/2017 NBT _ K0077
NBT _ K0078
24.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 31/07/2017 NBT _ K0079
NBT _K0080
02 Lớp Bếp Trưởng Bếp Á 4 – 6 tháng 01 -15/07/2017 NBA _ K0060
NBA _ K0061
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/07/2017 NBA _ K0062
NBA _ K0063
03 Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt 4 – 6 tháng 01 -16/07/2017 NBA _ K0061
NBA _ K0062
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
17 – 31/07/2017 NBA _ K0063
NBA _ K0064
04 Lớp Bếp Trưởng Bếp Hoa 4 – 6 tháng 01 -11/07/2017
12 – 20/07/2017
21 – 31/07/2017
NBH _ K0050 17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
05 Lớp Bếp Trưởng Bếp Nhật 4 – 6 tháng 01 - 30/07/2017 NBN _ K0070
NBN _ K0071
20.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
06 Bếp Á Căn Bản 2 – 3 tháng 03 – 10 -19 -29/07/2017 ACB _ K0070
ACB _ K0071
ACB _ K0072
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
07 Bếp Việt Căn Bản 2 – 3 tháng 01-12-22-29/07/2017 VCB_K0066
VCB _K0067
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
08 Pha Chế Tổng Hợp 1 tháng 01 – 15/07/2017 PCH _K0060
PCH _K0061
6.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 31/07/2017 PCH _K0062
PCH _K0063
09 Pha Chế Chuyên Nghiệp
(BARTENDER)
1,5 tháng 03-18-29/07/2017 PCN_K0050
PCN_K0051
12.000.000 NÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
10 Showmanship
(Biểu diễn pha chế)
1 tháng 04 – 14-28/07/2017 SMS_K0040
SMS_K0041
SMS_K0042
3.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
11 Bếp Trưởng Bếp Bánh 4 tháng 01 -15/07/2017 BTB _ K0060
BTB _ K0061
18.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 31/07/2017 BTB_ K0062
BTB _K0063
12 Bếp Bánh Cơ Bản 2 tháng 05-18-28/07/2017 BCB_K0057
BCB_K0058
BCB_K0059
9.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
13 Lớp Bánh Kem Chuyên Nghiệp 4 tháng 06-19-29/07/2017 KCN_K0050
KCN_K0051
KCN_K0052
16.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
14 Bánh Kem Căn Bản 1 tháng 04-15-27/07/2017 KCB_K0054
KCB_K0055
KCB_K0056
5.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
15 Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn 3 tháng 01-15/07/2017 QTKS _K0065 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -31/07/2017 QTKS _K0066
16 Lễ Tân 3 tháng 01-15/07/2017 QTKS _K0063 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -31/07/2017 QTKS _K0064
17 Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng 3 tháng 01-15/07/2017 QTKS _K0062 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -31/07/2017 QTKS _K0063

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đội Ngũ Giảng Viên

Đào Tạo Bếp Vàng

Trường Đào tạo Bếp Vàng-
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 0906 939 388 - 0919 891 298 - 0982 891 298